บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL)


บริการ OCLC Worldshare Interlibrary loan

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายบริการยืมระหว่างห้องสมุดที่มีห้องสมุดสมาชิกเครือข่ายร่วมให้บริการ 72,000 แห่ง จาก 149 ประเทศ เครือข่ายบริการในประเทศไทยมี 5 แห่ง ได้แก่

  1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุดในประเทศต่างๆ และสามารถขอยืมเล่ม ขอสำเนาเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบการให้บริการของห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการ

ขอใช้บริการได้ที่ : หอสมุดกลาง และ ห้องสมุดคณะทุกแห่งในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4227 e-mail : siracheep.kho@mahidol.ac.th

คู่มือแนะนำการเข้าใช้บริการ

บริการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ผู้มีสิทธิใช้บริการ :

สมาชิกห้องสมุดทุกประเภท

ประเภทบริการ :

ยืมฉบับจริง, ถ่ายสำเนาเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะการให้บริการ :

สมาชิกไปยืมและคืนด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทางเมล

ทรัพยากรที่ให้บริการ :

หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความในวารสาร หนังสือ หรือฐานข้อมูล

จำนวนการใช้บริการ :

ยืมฉบับจริง 3 รายการ / คน ในคราวเดียวกัน สำเนาเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไม่จำกัด

ระยะเวลาการยืม :

ขึ้นอยู่กับระเบียบห้องสมุดผู้ให้บริการ

ค่าบริการ :

ตามข้อตกลงคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ว่าด้วย การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

  • ค่ายืมฉบับจริง (กรณีส่งทางไปรษณีย์) 100 บาท / คำขอ
  • ค่าสำเนาเอกสาร ราคา 100 หน้าแรกหน้าละ 2 บาท ตั้งแต่หน้า 101 หน้าละ 1 บาท
  • ค่า Scan ส่งทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารข้อความหน้าละ 5 บาท
  • ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล 50 บาท
  • ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ หนังสือ งานวิจัย 100 บาท

ขอใช้บริการได้ที่ :

หอสมุดกลาง และ ห้องสมุดคณะทุกแห่งในมหาวิทยาลัยมหิดล

e-mail :

siracheep.kho@mahidol.ac.th
หรือติดต่อบรรณารักษ์ห้องสมุดที่ผู้ใช้บริการเป็นสมาชิก

ปรับปรุง : มกราคม 2560