คำถามที่พบบ่อย

เวลาเปิดให้บริการห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล

คำตอบ : ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลมีมากกว่า 30 แห่ง เวลาเปิดให้บริการแตกต่างกัน สามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ หรือ http://www.li.mahidol.ac.th/service/hours-tha.php

จะค้นหาและ download บทความจากที่บ้าน ทำอย่างไร

คำตอบ : สามารถเข้าไปค้นหาบทความ และ download ได้ที่ https://ejournal.mahidol.ac.th/login

จะใช้ App ในการค้น e-Databases ผ่านโทรศัพท์มือถือ

คำตอบ : มีคำแนะนำจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่เปิด App ให้บริการ สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.li.mahidol.ac.th/e-resource/ejournal-access.php

ทำไม download บทความวารสารไม่ได้ทุกรายการ

คำตอบ : เนื่องมาจาก

  • หอสมุดและคลังความรู้ฯ บอกรับเป็นสมาชิกวารสารเพียงบางชื่อของฐานข้อมูล
  • ฐานข้อมูลวารสารบางชื่อไม่อนุญาตให้เข้าไปอ่าน หรือ download บทความ เพราะติดเงื่อนไข embargo คือ จะเปิดให้ใช้ในภายใน 6 เดือน หรือ 1 ปี หลังจากที่เอกสารได้รับการเผยแพร่ฉบับพิมพ์

ข้อแนะนำ : หากต้องการบทความ ติดต่อบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อใช้บริการขอสำเนาเอกสาร โดยมีค่าใช้จ่าย หรือขอใช้บริการที่ http://www.li.mahidol.ac.th/form/eddsreq-tha.php หรือ ส่ง mail มาที่ licl@mahidol.ac.th

ต้องการคำแนะนำ การค้นหาข้อมูลในห้องสมุดจาก e-databases และการใช้โปรแกรม EndNote, Turnitin

คำตอบ : ห้องสมุดมีบริการให้คำแนะนำ และฝึกอบรมการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาและวิจัย โดยเบื้องต้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำทุกห้องสมุด หรือ ติดต่อผู้สอน

ต้องการเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

คำตอบ : เสนอซื้อหนังสือผ่านเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่ http://mulinet12.li.mahidol.ac.th/BookRecommendation

ต้องการยืมหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล

คำตอบ : ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัย (Mahidol Book Delivery) ที่ http://www.li.mahidol.ac.th/form/bookreq-tha.php

คืนหนังสือในช่วงเวลาที่ห้องสมุดปิดบริการ

คำตอบ : ห้องสมุดมีบริการตู้รับคืนหนังสือตั้งอยู่ด้านหน้า นำหนังสือที่ต้องการคืนส่งคืนได้ที่ตู้นี้ เจ้าหน้าที่จะนำหนังสือเข้าระบบทุกวัน

ปรับปรุง ตุลาคม 2559