Maps and Floorplans Map of library location on campus Library Floorplans
ประวัติ ผู้บริหาร บุคลากร วิสัยทัศน์ รายงานประจำปี สถิติ แผนผังองค์กร ภาพกิจกรรม
ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย Facts and Figures ส่วนงาน/หน่วยงาน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
แนะนำการทำวิจัย
ห้องสมุดจัดทำคำแนะนำเพื่อช่วยในการค้นคว้าวิจัย ดังนี้
  วิธีสืบค้นข้อมูล
  การฝึกอบรมของห้องสมุด
  การอ้างอิงเอกสาร
  คู่มือการใช้บริการ

วิธีสืบค้นข้อมูล

คำแนะนำการค้นหาสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย
  วิธีค้นหาหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ
  วิธีค้นหาวารสาร
  วิธีค้นหาบทความวารสาร
  วิธีค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล
  วิธีค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์
 

สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ จะรวมถึง หนังสือทั่วไป ตำรา วิทยานิพนธ์ และหนังสืออ้างอิง ได้แก่ พจนานุกรมและสารานุกรม สำหรับสื่อโสตทัศนวัสดุจะรวมถึงสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ เทปบันทึกเสียง ภาพยนตร์ วิดีโอ ซีดี ดีวีดี เป็นต้น

ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง จะรวบรวมรายการหนังสือและสื่อประเภทอื่นๆทั้งหมดที่มีในห้องสมุดต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเริ่มค้นถ้าไม่มีข้อมูลอื่นผู้ใช้ห้องสมุดอาจจะเริ่มค้นด้วยการใช้คำสำคัญ แต่ถ้าต้องการระบุเฉพาะรายการที่ต้องการ ควรจะค้นด้วยชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่อง หรืออาจจะเริ่มค้นโดยใช้หัวข้อเรื่อง

  สืบค้นที่ ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง
  พิมพ์คำค้นหนื่งคำหรือมากกว่า โดยอาจจะใช้คำค้นหลายคำร่วมกัน เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ หรือหัวข้อเรื่อง
  จำกัดการสืบค้น ตามประเภทของสิ่งพิมพ์และสื่อ ได้แก่ หนังสือ book วิทยานิพนธ์ theses เทปบันทึกเสียง sound recording เป็นต้น
ถ้าไม่พบหนังสือที่ต้องการในห้องสมุดต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ใช้สามารถ ค้นหาหนังสือของห้องสมุดอื่นๆในประเทศ ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดได้ที่ ห้องสมุดในประเทศ หรือ ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
 

ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร

ห้องสมุดบอกรับวารสารทั้งในรูปฉบับพิมพ์และออนไลน์ จำนวนมาก สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารจะรวมถึง นิตยสารและ หนังสือพิมพ์ ถ้าผู้ใช้ต้องการค้นหาวารสารโดยระบุฉบับ จะต้องทราบข้อมูลของเล่มที่และฉบับที่ของวารสารด้วย

สืบค้นจาก วารสารฉบับพิมพ์

ใช้ วารสารฉบับพิมพ์ เพื่อค้นหาวารสารที่เป็นตัวเล่มในห้องสมุด โดยรายการดังกล่าวจะรวบรวมรายชื่อวารสารฉบับพิมพ์ทั้งหมดที่มีในห้องสมุดต่างๆ และจะระบุรหัสห้องสมุดที่มีวารสารไว้ด้วย

สืบค้นจาก วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อค้นชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะรวบรวมรายการวารสารออนไลน์ทั้งหมดของห้องสมุด รวมถึงวารสารที่สามารถเรียกอ่านบทความฉบับเต็มได้

สืบค้นจาก ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง

ฐานข้อมูลทรัพยากรกลางจะรวบรวมรายการวารสารทั้งฉบัปพิมพ์และออนไลน์ เข้าไปสืบค้น ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง และใส่คำค้นชื่อวารสารแล้ว ให้จำกัดการสืบค้นโดยระบุ ประเภททรัพยากร โดยเลือก วารสาร periodical ถ้าชื่อวารสารที่ค้นมีในฐานข้อมูล ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบว่ามีเล่มที่ ฉบับที่ และวันที่ ที่ต้องการหรือไม่ วารสารบางรายการอาจจะเป็นฉบับพิมพ์ ให้จดข้อมูลของวารสารและค้นหาตัวเล่มเพื่อหาบทความที่ต้องการ วารสารบางรายการอาจจะเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิกตามการเชื่อมโยงไปยังวารสารฉบับที่ต้องการ

ถ้าไม่พบวารสารที่ต้องการในห้องสมุดต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ใช้สามารถ ค้นหาจากห้องสมุดอื่นในประเทศ ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดได้ที่ หัวข้อ ห้องสมุดในประเทศ หรือ เข้าไปที่ journal link

 
วิธีค้นหาบทความวารสาร

ค้นหาบทความวารสารในฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลต่างๆจะมีการจัดทำดัชนีบทความวารสาร บางฐานข้อมูลจะมีบทความวารสารฉบับเต็ม บางฐานข้อมูลจะให้เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร หรือมี เฉพะสาระสังเขป นอกจากนั้น ฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะครอบคลุมหลายสาขาวิชา มีเฉพาะบางฐานที่ครอบคลุมสาขาเฉพาะเพียงสาขาเดียว

ผู้ใช้ที่ต้องการบทความฉบับเต็ม อาจจะต้องจดรายละเอียดที่ต้องการได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร วันที่ เล่มที่ ฉบับที่และเลขหน้า เพื่อค้นหาตัวเล่มฉบับพิมพ์ในห้องสมุดหรือติดต่อบรรณารักษ์

 

ฐานข้อมูลคืออะไร?

ฐานข้อมูลจะเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศ เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ และใช้ในการสืบค้นบทความวารสาร รวมทั้งข้อมูลประเภทอื่นๆ ด้วย

สืบค้นจาก ฐานข้อมูล ตามลำดับชื่อฐาน

รายชื่อฐานข้อมูล จัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อฐาน ผู้ใช้สามารถสืบค้นโดยคลิกเลือกตามตัวอักษรหรือเรียกดูฐานข้อมูลทั้งหมดทุกชื่อตามลำดับ

สืบค้นจาก ฐานข้อมูล ตามลำดับสาขาวิชา

เพื่อให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลได้ตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถเลือกค้นได้โดยใช้ ฐานข้อมูล ตามลำดับสาขาวิชา หรือ หรือ แหล่งข้อมูลเฉพาะสาขา ซึ่งจะรวบรวมรายการฐานข้อมูล วารสารออนไลน์ เว็บไซต์และทรัพยากรอื่นๆที่คัดเลือกและเกี่ยวข้องกับสาขาที่ผู้ใช้ต้องการ

สืบค้นจากฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ได้แก่

  Academic Search Premier
  ScienceDirect
 

แหล่งข้อมูลเฉพาะสาขา ที่ห้องสมุดจัดทำจะคัดเลือกเว็บไซต์ที่ตรงตามสาขาวิชาที่ผู้ใช้ต้องการ โดยจะรวบรวม รายการฐานข้อมูลของห้องสมุด วารสารออนไลน์ รวมทั้งเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ถ้าต้องการสืบค้นเว็บไซต์เฉพาะ

ผู้ใช้สามารถสืบค้นผ่าน แหล่งช่วยค้นเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งห้องสมุดได้รวบรวมไว้ในหัวข้อ แหล่งอื่นๆ หรือ สืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต

Top

ปรับปรุง : 5 พ.ย. 51