สถิติ

จำนวนสมาชิกห้องสมุด
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559
รวม 10,773 15,275 10,729 11,879 12,587
จำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด (แยกตามห้องสมุด)
ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558
รวม 1,144,261 1,075,568 757,438 616,128 831,377

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559
รวม 606,042 616,245 546,331 639,697 610,007
จำนวนวารสารฉบับพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559
วารสารฉบับพิมพ์ 977 951 948 824 211
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 32,351 35,778 38,778 39,061 39,902
รวม 33,328 36,829 39,725 39,885 40,113
จำนวนวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8,529 8,799 9,691 9,870 10,414
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,778 8,110 10,036 10,133 10,409
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 16,044 18,969 19,051 19,058 19,079
รวม 32,351 35,878 38,778 39,061 39,902
จำนวนวารสารฉบับพิมพ์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 765 764 762 707 155
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99 83 83 26 6
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 113 104 103 91 50
รวม 977 951 948 824 211
จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 24,622 25,002 26,613 36,813 36,977
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25,470 25,588 26,989 34,634 34,842
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 19,202 20,250 23,654 31,302 31,519
รวม 39,231 70,840 77,253 102,749 103,338
จำนวนการยืมทรัพยากร (แยกตามห้องสมุด)
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559
รวม 155,719 151,413 165,356 113,918 256,492

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนส่งหนังสือระหว่างห้องสมุด (เล่ม)
ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2558 2559
รวม 17,262 21,181 13,909 10,424 14,642
จำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
e-Journals Usage Statistics
ปี 2556 2557 2558 2559 2560

(ม.ค.-เม.ย.)

1. AAAS Science Online 42,992 35,504 45,705 37,571 3,741
2. ABI/INFORM Complete 88,5933 105,046 254,888 146,141 53,671
3. Academic Search Complete (ASC) 169,358 364,251 416,142 378,639 115,330
4. ACM Digital Library 6,165 7,596 40,054 52,029 6,223
5. ACS Journals 129,518 156,721 155,489 183,434 30,974
6. Adis 7,899 11,628 9,733 12,159 4,132
7. AIP Publishing (American Institute of Physics) 6,388 12,067 24,360 11,128 4,132
8. Annual Reviews 11,136 25,011 31,250 3,940 3,940
9. ASM Journals 72,995 28,507 7,685 58,689 15,266
10. ASME Journals 443 903 1,151 1,242 94
11. BMJ Journals Online and Best Practice 40,066 63,686 69,330 62,695 14,950
12. Business Source Complete (BSC) 118,653 295,635 317,374 233,754 47,139
13. Cell Press 13,955 17,234 23,322 15,702 6,473
14. CINAHL Plus with Full Text 194,147 165,863 68,766 125,185 80,093
15. ClinicalKey 36,750 40,441 98,871 61,677 22,845
16. Computers & Applied Sciences Complete 65,708 164,027 265,228 62,430 20,502
17. Education Research Complete 79,577 173,974 279,801 222,533 22,911
18. Emerald Fulltext 49,091 19,292 75,563 66,121 13,474
19. Gale Cengage Learning/
Opposing Viewpoints Research
23,305 19,516 12,056 12,061 7,993
20. H.W. Wilson 1,145,799 2,006,316 2,051,153 2,019,036 211,676
21. HighWire 9,961 14,375 16,627 15,232 5,384
22. Hospitality&Tourism Complete 95,746 222,285 266,970 205,139 38,469
23. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 182,517 138,374 187,421 297,003 11,0547
24. Institute of Physics (IOP) 16,798 20,414 25,575 14,247 4,879
25. Journal of Immunology 10,718 16,558 14,008 14,571 2,318
26. JSTOR 29,557 92,894 52,681 80,800 8,009
27. Karger e-Journals Collection 14,714 25,663 31,956 28,986 3,979
28. LWW Total Complete Collection (Journals@Ovid) 157,601 149,041 160,887 281,511 57,314
29. MathSciNet 2,948 45,432 21,552 38,546 4,770
30. Nature Publishing Group
(NPG Journals)
191,733 233,811 231,330 233,078 55,404
31. OSA Publishing's Digital Library 1,140 1,155 954 991 93
32. Oxford Journal Complete Collection 176,875 127,063 139,735 142,944 45,657
33. The Royal Society of Chemistry (RSC) 51,901 83,640 104,978 85,461 20,254
34. SAGE Journals Online 92,029 108,729 138,344 133,888 15,386
35. ScienceDirect : journals 1,601,280 2,550,676 2,287,711 1,732,055 590,419
36. SpringerLink : journals 273,284 210,120 310,744 239,665 80,822
37. Thieme e-Journals 28,230 17,671 18,924 16,867 5,580
38. Wiley Online Library 247,822 350,323 552,902 862,463 113,488
39. World Scientific Journals Collection 967 769 912 Cancel Cancel
Total 4,331,623 6,415,336 6,615,364 6,442,573 1,374,448

รายละเอียดเพิ่มเติม

e-Journals Usage Statistics
ปี 2556 2557 2558 2559 2560

(ม.ค.-เม.ย.)

1. CRCnetBASE 26,439 10,827 14,881 21,163 5,202
2. Gale Virtual Reference Library (eBooks) 1,160 2,619 2,320 3,434 771
3. Karger e-Books Collection 1,576 2,834 3,672 4,425 553
4. ProQuest Dissertations & Theses 126,854 429,779 306,986 361,108 66,319
5. ScienceDirect eBooks 24,763 426,049 123,212 118,373 30,457
6. SpringerLink eBooks (with Lecture Notes in Computer Science) 268,009 522,698 795,814 726,928 178,791
7. Wiley : eBooks - - 726,928 90,589 50,735
Total 448,801 1,394,806 1,248,061 1,326,202 332,828

รายละเอียดเพิ่มเติม

e-Databases (Indexing and Abstracts/Bibliographic) Usage Statistics
ปี 2556 2557 2558 2559 2560

(ม.ค.-เม.ย.)

1. The Cochrane Library 38,230 39,044 33,453 29,117 20,005
2. EDS (EBSCO Discovery Search) 339,550 306,340 507,664 513,479 -
3. ISI Web of Science 71,527 112,521 102,749 227,077 53,987
4. Journal Citation Reports on Web (JCR) 120,938 148,013 136,762 64,773 4,713
5. MICROMEDEX Collection (Toxicology/Drug/Disease) 27,828 29,056 55,605 29,366 15,449
6. ProQuest Nursing 48,278 53,926 111,210 23,332 7,916
7. SciFinder Scholars 134,091 113,157 128,550 119,964 31,328
8. Scopus 457,956 479,235 747,659 481,377 56,720
9. Springer Images 4,991 5,951 Cancel Cancel Cancel
10. Springer Protocals 2,463 117,485 161,941 1,000,449 23,275
Total 1,404,728 1,928,205 1,623,566 1623566 213,393

รายละเอียดเพิ่มเติม

 จำนวนผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นอินเทอร์เน็ต(แยกตามประเภทผู้ใช้)
ปี 2555 2556 2557 2558 2559
อาจารย์ 61 6 5 14 4
ข้าราชการ 97 15 4 20 9
ปริญญาตรี 9,133 1,780 973 3,078 2,787
ปริญญาโท 948 290 240 169 179
ปริญญาเอก 159 76 96 42 38
มัธยมปลาย - - 15 2 -
รวม 10,337 2,167 1,333 3,325 3,017

ปรับปรุง : 20 ก.ค. 2560