การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : e-Databases Training

ลงทะเบียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : e-Databases Training"

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


โปรดกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ

* ฐานข้อมูลที่ท่านสนใจเข้าอบรม (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ฐานข้อมูล)
  Elsevier Journal Online : Scopus (เต็มแล้ว)
อบรม วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560    เวลา 9.00-12.00 น.


   Elsevier Journal Online : ScienceDirect
อบรม วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560   เวลา 13.00-16.30 น.


คำนำหน้าชื่อ  : 

* ชื่อ - นามสกุล  : 

สถานภาพ  : 
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท / เอก  อาจารย์  บุคลากร


* คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย   : 

*E-mail  : 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  : 

* พิมพ์ตัวเลข  :