อบรมการใช้ฐานข้อมูล iQNewSclip และ NewsCenter

             ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และ บุคลากร ข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว และ การติดตามข่าวแบบ Real time จากฐานข้อมูล iQNewSclip และ NewsCenter โดยลงทะเบียนเข้าอบรมตามแบบฟอร์มด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมการใช้งาน iQNewSclip และ NewsCenter

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เวลา 9.00-12.00 น.

โปรดกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ

คำนำหน้าชื่อ  : 

* ชื่อ - นามสกุล  : 

สถานภาพ  : 
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท / เอก  อาจารย์  บุคลากร


* คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย   : 

*E-mail  : 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  : 

* พิมพ์ตัวเลข  :