โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 หลักสูตร (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)
บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เวลา 8.30 - 16.30 น.


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

หลักสูตร "การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : XMind"

วันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560

หลักสูตร "การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape"

วันพฤหัสบดีที่ 28 - วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart"

ดาวน์โหลดโครงการ  

หลักสูตร "การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : XMind"

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

หลักสูตร "การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape"

วันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560

  

หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart"

วันพฤหัสบดีที่ 28 - วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560