ลงทะเบียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users

โปรดกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ

* สถานที่ / วันที่ต้องการเข้าร่วมการอบรม (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ที่)
   วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 416 อาคารปฏิบัติการเรียนรวม (สิริวิทยา)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9.00 - 12.00 น.    โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote
13.00 - 16.00 น.   ฐานข้อมูล SAGE, Oxford, Wiley Online Library
   วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ณ GIS LAB ชั้น 3 อาคาร 3
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9.00 - 12.00 น.     โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote
13.00 - 16.00 น.    ฐานข้อมูล Wiley Online Library, SpringerNature,

ProQuest Dissertations & Theses Global
   วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

9.00 - 12.00 น. โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote
13.00 - 16.00 น. ฐานข้อมูล SAGE, ProQuest Dissertations & Theses Global, SpringerNature
* คำนำหน้าชื่อ  : 

* ชื่อ - นามสกุล  : 

*สถานภาพ/ตำแหน่ง  :   อาจารย์
 นักวิจัย
 บรรณารักษ์
 นักศึกษาปริญญาตรี
 นักศึกษาปริญญาโท
 นักศึกษาปริญญาเอก
  อื่นๆ โปรดระบุ
* คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย   : 

*E-mail  : 

*เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  : 

*เหตุผลที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้   : 

* พิมพ์ตัวเลข  :