ลงทะเบียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EBSCO eBooks Academic Collection”

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560    เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมอุทัยทุติยโพธิ ชั้น 3   อาคารหอสมุดศิริราช   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล

* กรุณานำ Notebook มาด้วย

โปรดกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ

คำนำหน้าชื่อ  : 

* ชื่อ - นามสกุล  : 

สถานภาพ  :
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท / เอก  อาจารย์
 บุคลากร    *โปรดระบุตำแหน่ง  

* คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย   : 

*E-mail  : 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  : 

* พิมพ์ตัวเลข  :