หลักสูตร "การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape"


รายชื่อผู้เข้าอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร "การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape"

วันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560    เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


No.  คำนำหน้าชื่อ    ชื่อ - นามสกุล    คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย
1   ว่าที่ร้อยตรีหญิง   กัลยรัชต์ คงอยู่   สถาบันโภชนาการ
2   นาย   ไพวัลย์ ดีเทียนอินทร์   สถาบันโภชนาการ
3   นางสาว   ยุวดี ชุนลิ้ม   วิทยาลัยนานาชาติ
4   นางสาว   กริยาพร สองเมือง   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
5   นางสาว   ธัญญ์นลิน สิริพชรชัยกุล   วิทยาลัยนานาชาติ
6   นางสาว   พรรณี พงศ์เชี่ยวบุญ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
7   นาง   ธีรนุช ศิริพิพัฒน์   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
8   นาย   ศักดิ์ดา เชื้อคำเพ็ง   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
9   นาวสาว   รมณี อนุจิตร   วิทยาลัยนานาชาติ
10   นางสาว   ชนากานต์ โสจะยะพันธ์   สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
11   นาย   นพพร ฉิมสาคร   สำนักงานอธิการบดี
12   นส.   ศิริพร ชาญนำสิน   สำนักงานอธิการบดี
13   นางสาว   ปัทมา ปานมีทรัพย์   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
14   นางสาว   ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
15   นางสาว   ปรียาภรณ์ สมบัติแสงอุไร   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
16   อ.ดร.ทพ.   ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์   คณะทันตแพทยศาสตร์
17   นาง   รัชพร ราชแพทยาคม   คณะกายภาพบำบัด
18   นางสาว   นุจรี เขียวเพกา   สำนักงานอธิการบดี
19   Miss   Jatuporn Namyen   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
20   นางสาว   มัทนา ผ่องโสภณ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21   น.ส.   พิชญ์นันท์ มงคลสุจริตกุล   สถาบันโภชนาการ
22   นาย   พสุ สุขศิริ   สำนักงานอธิการบดี
23   นางสาว   ณัษฐิกา ปัญญาธีระ   วิทยาลัยนานาชาติ
24   นางสาว   ปาริฉัตร วิจารณ์พล   คณะเทคนิคการแพทย์
25   Mrs.   สุรัสวดี ดิษฐสกุล   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
26   นางสาว   ศันสนีย์ มาน้อย   คณะเทคนิคการแพทย์
27   นางสาว   ณัฐิตา ขีเจริญสุข   วิทยาเขตกาญจนบุรี
28   นางสาว   สินตยา ชูดำ   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
29   น.ส.   เพ็ญพิมล คงมนต์   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
30   นาย   อาทิตย์ โสลี   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31   นางสาว   กนกอร ไชยรัตน์   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
32   นาย   ศรายุทธ สกุลตันติเมธา   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
33   ดร.   ดุสิตา พึ่งสำราญ   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
34      นางสาวธิด่าพร บุญเม่น   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
35   นางสาว   กฤติญา สำอางกิจ   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
36   นางสาว   จีรวรรณ หงษ์ทอง   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
37   ว่าที่ร้อยตรี   เกียรตินิยม ขันตี   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
38   นางสาว   พอตา บุนยตีรณะ   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
39   นส.   วัลลีรัตน์ พบคีรี   คณะสาธารณสุขศาสตร์
40   นาง   กาญจน์ศิริ พูนทอง   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
41   นางสาว   นันตภรณ์   สถาบันโภชนาการ
42   นางสาว   วรัญญา อาศัยศาสน์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
43   นางสาว   บาหยัน รุ่งเรือง   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
44   นางสาว   พจนา บุญปลูก   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
45   นางสาว   ธันยาภรณ์ พงษ์คุณากร   สถาบันโภชนาการ
46   นางสาว   ณัฐพร ทองย้อย   คณะวิศวกรรมศาสตร์
47   นางสาว   ภิญญดา ศรัทธาปิติ   คณะวิศวกรรมศาสตร์
48   นางสาว   ภัทรายุส พูลฤทธิ์   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
49   นาย   ภัทราวุธ พุสิงห์   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
50   นางสาว   เกษกาญจน์ เกษสัญชัย   คณะวิศวกรรมศาสตร์