การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : XMind


รายชื่อผู้เข้าอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร "การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : XMind"

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560    เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำหนดการอบรม  


No.  คำนำหน้าชื่อ    ชื่อ - นามสกุล    คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย
1   นางสาว   บุศรา ยานกูลวงศ์   วิทยาลัยนานาชาติ
2   น.ส.   รุจิรา สุคัมภีร์   วิทยาลัยนานาชาติ
3   น.ส.   กนกวรรณ แสงอนันต์   วิทยาลัยนานาชาติ
4   น.ส.   จิดาภา จอเสน   วิทยาลัยนานาชาติ
5   นางสาว   ยุวดี ชุนลิ้ม   วิทยาลัยนานาชาติ
6   นาง   สุพัตรา นนทะภา   วิทยาลัยนานาชาติ
7   นางสาว   วัชราวลี แก้วปักษา   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
8   นาย   ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9   นางสาว   วิว วงศ์ลดารมย์   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
10   นาย   ดุษฎี มณีสุวรรณรัตน์   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11   นางสาว   พรรณี พงศ์เชี่ยวบุญ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
12   นาง   ธีรนุช ศิริพิพัฒน์   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
13   นางสาว   อาริษา รุ่งฤทธิ์   สำนักงานอธิการบดี
14   นางสาว   ปภาวี เจียรศิลปดำรง   สำนักงานอธิการบดี
15   นฺส   ชุติมา. ปฐมกำเนิด   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
16   นาย   นายปัญญา ธำรงธีระกุล   สำนักงานอธิการบดี
17   นางสาว   กมลทิพย์ กล่ำเสือ   วิทยาลัยนานาชาติ
18   นาย   จรัญ มะลิสุ่น   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
19   นาง   พรทิพย์ นิสสะ   บัณฑิตวิทยาลัย
20   นางสาว   จิราภรณ์ จีนสมุทร   บัณฑิตวิทยาลัย
21   นางสาว   พจนา บุญปลูก   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
22   นาง   สาวิตรี บุญปาลิต   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
23   นางสาว   รัชนีวรรณ เพชรดี   สำนักงานอธิการบดี
24   อ.ดร.ทพ.   ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์   คณะทันตแพทยศาสตร์
25   นาง   รัชพร ราชแพทยาคม   คณะกายภาพบำบัด
26   นางสาว   อิษยา อึ๊งภาดร   สถาบันโภชนาการ
27   นางสาว   ชลธร เหมทานนท์   สถาบันโภชนาการ
28   น.ส.   เพ็ญพิมล คงมนต์   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
29   น.ส.   อัมพร ลมสูงเนิน   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
30   ผศ.ดร.   ทัศนา ทวีคูณ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31   อ.ดร.   ทิวาภรณ์ เฉลิมพิชัย   คณะพยาบาลศาสตร์
32   นางสาว   มณฑิชา ชัยชะนะมงคล   คณะทันตแพทยศาสตร์
33   นางสาว   มัทนา ผ่องโสภณ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
34   นาง   อมรรัตน์ ภู่นคร   บัณฑิตวิทยาลัย
35   นางสาว   ทิวาลัย สุจินพรัหม   บัณฑิตวิทยาลัย
36   นาย   วีระชัย เขม้นงาน   บัณฑิตวิทยาลัย
37   นาย   ณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ   บัณฑิตวิทยาลัย
38   น.ส.   พิชญ์นันท์ มงคลสุจริตกุล   สถาบันโภชนาการ
39   นาย   ไพรัช เขาแก้ว   สำนักงานอธิการบดี
40   นาย   จตุพงษ์ ยศพิมพา   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
41   นางสาว   ยมนา ไพศาลพัฒนสกุล   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
42   นางสาว   เสาวลักษณ์ ปานมาตร   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
43   นางสาว   สิรินยา แก้วมาก   คณะเทคนิคการแพทย์
44   นาง   ภัทรานันท์ พลูสงวน   คณะเทคนิคการแพทย์
45   นางสาว   อัญชนิกา คำเป็ก   คณะเทคนิคการแพทย์
46   นางสาว   รักชนก โพธิ์ทอง   วิทยาลัยนานาชาติ
47   นางสาว   ณัษฐิกา ปัญญาธีระ   วิทยาลัยนานาชาติ
48   นางสาว   กาญจน์สิตา เสาวกุล   วิทยาเขตกาญจนบุรี
49   นางสาว   สุกัญญา ตันติประสพลาภ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
50   นาย   อาทิตย์ โสลี   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี