หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart"

รายชื่อผู้เข้าอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart"

วันพฤหัสบดีที่ 28 - วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560    เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำหนดการอบรม  


No.  คำนำหน้าชื่อ    ชื่อ - นามสกุล    คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย
1   นาย   สุภัทร จันทร์เพ็ญ   วิทยาลัยนานาชาติ
2   นางสาว   กีรติกาญจน์ เจตน์ธนานันท์   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
3   นางสาว   รษิกา เอี่ยมเกิด   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
4   นางสาว   วิไลลักษณ์ จั่นจำรูญ   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
5   นางสาว   ชลธิชา จันทร์แสง   วิทยาลัยนานาชาติ
6   นาย   ประวิทย์ หงิมหยุ่น   วิทยาลัยนานาชาติ
7   นาง   สุพัตรา นนทะภา   วิทยาลัยนานาชาติ
8   นางสาว   ศิรภัสสร ต่ายวัลย์   วิทยาลัยนานาชาติ
9   นางสาว   กริยาพร สองเมือง   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
10   นางสาว   อุมารินทร์ ปิ่นแก้ว   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
11   นาย   ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
12   นาย   ดุษฎี มณีสุวรรณรัตน์   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
13   นางสาว   วิว วงศ์ลดารมย์   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
14   นาง   ธีรนุช ศิริพิพัฒน์   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
15      สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
16   นาย   ณัฐพงศ์ อยู่ประดิษฐ์   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
17   นาย   ศักดิ์ดา เชื้อคำเพ็ง   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
18   นางสาว   รมณี อนุจิตร   วิทยาลัยนานาชาติ
19   นางสาว   กุลชา เลิศสิทธิพันธ์   วิทยาลัยนานาชาติ
20   นางสาว   กมลทิพย์ กล่ำเสือ   วิทยาลัยนานาชาติ
21   นางสาว   สลิลทิพย์ ชีระภากร   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
22   นางสาว   พัฐชญาน์ วัดบัว   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
23   นาย   จิรวรรษ อรรฆยเวที   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
24   นางสาว   ชามาศ วงค์ษา   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
25   นาย   ทศพร ทับวงษ์   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
26   นาย   เศรษฐวุฒิ ผุยหนองโพธิ์   วิทยาลัยนานาชาติ
27   นาย   เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
28   นางสาว   ภมรินทร์ ไวเมลืองอรเอก   สถาบันโภชนาการ
29   นาย   จรัญ มะลิสุ่น   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
30   อ.ดร.ทพ.   ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์   คณะทันตแพทยศาสตร์
31   ดร.   อำไพ บูรณประพฤกษ์   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
32   Miss   Jatuporn Namyen   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
33   นางสาว   มัทนา ผ่องโสภณ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
34   นาย   อาณัติ ปาลพันธุ์   บัณฑิตวิทยาลัย
35   นางสาว   ศุภารนันท์ กาญจนวาหะ   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
36   นาย   กิตติชัย กุมาร   วิทยาลัยการจัดการ
37   นางสาว   ทรรศนพร ระหงษ์   วิทยาลัยการจัดการ
38      ตรีทิพ บุญแย้ม   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
39   น.ส.   พิชญ์นันท์ มงคลสุจริตกุล   สถาบันโภชนาการ
40   นาย   ทีฆายุ พารักษา   วิทยาลัยการจัดการ
41   นาย   วิวัฒน์ชัย อกอุ่น   วิทยาเขตอำนาจเจริญ
42      รัชนีวรรณ เพชรดี   สำนักงานอธิการบดี
43   นางสาว   อรวรรณ เจริญผล   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
44   นาง   จันทร์เพ็ญ รัศมี   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
45   นางสาว   นุชนภางค์ ผ้าสมบุญ   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
46   นางสาว   รักชนก โพธิ์ทอง   วิทยาลัยนานาชาติ
47   นางสาว   ณัษฐิกา ปัญญาธีระ   วิทยาลัยนานาชาติ
48   นางสาว   สุดารัตน์ พบถาวร   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
49   นาย   อัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย   คณะเทคนิคการแพทย์
50   Mrs.   Suratsawadi Ditsakul   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
51   นางสาว   ศันสนีย์ มาน้อย   คณะเทคนิคการแพทย์