ลงทะเบียน

การอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อ “Simple Guide to Write a Journal Article (SAGE)”

ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560     เวลา 10.00 - 11.30 น.

ณ บริเวณโถงชั้น 2   อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เนื้อหาการอบรม  

โปรดกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ

คำนำหน้าชื่อ  : 

* ชื่อ - นามสกุล  : 

สถานภาพ  :
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท / เอก  อาจารย์
 บุคลากร    *โปรดระบุตำแหน่ง  

* คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย   : 

*E-mail  : 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  : 

* พิมพ์ตัวเลข  :