แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมการใช้งาน โปรแกรม Turnitin

               ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ (Turnitin)

สถานที่อบรม   :    หอสมุดกลาง ศาลายา
     อบรม วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
     เริ่มอบรมเวลา 9.30 น.
     ระยะเวลาในการอบรม
              - อาจารย์ และบุคลากร ใช้เวลา อบรม 3 ชั่วโมง
              - นักศึกษา ใช้เวลา อบรม 1.30 ชั่วโมง