แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมการใช้งาน โปรแกรม Turnitin

               ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ (Turnitin)

               Students, lecturers and Mahidol University' staffs are invited to have a training course about the Plagiarism Prevention (Turnitin).

สถานที่อบรม / Place of training    :    หอสมุดกลาง ศาลายา / Central Library, Salaya
     อบรม วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 / Date Wednesday April 4, 2018
     เริ่มอบรมเวลา 9.30 น. / Training starts at 9.30 am.
     ระยะเวลาในการอบรม / Duration of training
              - อาจารย์ และบุคลากร ใช้เวลา อบรม 3 ชั่วโมง / Lecturers and staffs 3 hours
              - นักศึกษา ใช้เวลา อบรม 1.30 ชั่วโมง / Students 1.30 hours


ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายวันอบรม / Contact

คุณรติกร วรวุฒิ หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
Ms.Ratikorn Varavudhi, Central Library, Mahidol University Library and Knowledge Center
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4300 ในวันและเวลาราชการ หรือ e-mail : liclturnitin@gmail.com
Tel. 0-2800-2680-9 ext. 4300 in official days and time or e-mail liclturnitin@gmail.com
เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการตอบรับการอบรมทาง e-mail
You will respond the training by e-mail when we receive your information.

ติดต่อขอรับ Account ID ที่ e-mail : liclturnitin@gmail.com หรือ คลิก เพื่อขอรับ Account ID และ Enrollment Password

Plagiarism Prevention (Turn it in) To get ID Account and Enrollment Password, Please contact liclturnitin@gmail.com or Turnitin Account Registration Form (Mahidol member only)

สถิติการเข้าชม : 216