แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมการใช้งาน โปรแกรม Turnitin

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ (Turnitin)
Students, lecturers and Mahidol University’ staffs are invited to have a training course about the Plagiarism Prevention (Turnitin).

 • อบรม วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 / Date Wednesday December 12, 2018
       เริ่มอบรมเวลา 9.30 น. / Training starts at 9.30 am.
       ระยะเวลาในการอบรม / Duration of training
                - อาจารย์ และบุคลากร ใช้เวลา อบรม 3 ชั่วโมง / Lecturers and staffs 3 hours
                - นักศึกษา ใช้เวลา อบรม 1.30 ชั่วโมง / Students 1.30 hours

      ผู้เข้าอบรมกรุณานำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช้ในการอบรม / Please bring your laptop to our workshopsติดต่อสอบถามหรือนัดหมายวันอบรม / Contact

คุณรติกร วรวุฒิ หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Ms.Ratikorn Varavudhi, Central Library, Mahidol University Library and Knowledge Center

โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4300 ในวันและเวลาราชการ หรือ e-mail : liclturnitin@gmail.com

Tel. 0-2800-2680-9 ext. 4300 in official days and time or e-mail liclturnitin@gmail.com

เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการตอบรับการอบรมทาง e-mail

You will respond the training by e-mail when we receive your information.

ติดต่อขอรับ Account ID ที่ e-mail : liclturnitin@gmail.com หรือ คลิก เพื่อขอรับ Account ID และ Enrollment Password

Plagiarism Prevention (Turn it in) To get ID Account and Enrollment Password,
Please contact liclturnitin@gmail.com or Turnitin Account Registration Form (Mahidol member only)

สถิติการเข้าชม : 965