วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
คำขวัญ  
Attānaṁ upamaṁ kare
อตฺตานํ อุปมํกเร
MU Libraries-We MAHIDOL
ปณิธาน  
ปัญญาของแผ่นดิน คลังความรู้สู่ปัญญาของแผ่นดิน
วิสัยทัศน์  
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ระดับโลก
พันธกิจ  
สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย
และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
พัฒนาคลังความรู้
มุ่งสู่สารสนเทศทันสมัย
ใส่ใจคุณภาพบริการ
สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์  
 1. Excellence in research with global and social impact
 2. Excellence in outcome-based education for globally competent graduates
 3. Excellence in professional services and social engagement
 4. Excellence in management for sustainable organization
  • Financial
  • Talent Workforce
  • Environment
  • Administration & Governance
  • Branding
  • IT infrastructure
 1. COLLECTIONS of Knowledge
  • กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
   (Mahidol Libraries’ Resources)
  • กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
   (Subscription-based E-Resources)
  • กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคลังความรู้ (Mahidol Repositories)
  • กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
   (Mahidol Archives & Museums)
 2. High Quality of SERVICES
  • กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย
   (Research Support Services)
  • กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
   การศึกษาเรียนรู้ (Learning Support Services)
  • กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่แห่งที่สามนอกเหนือ
   จากบ้านและที่ทำงาน (The Library as Third Place / Second Home)
  • กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดในการสอนทักษะ
   การรู้เท่าทันสารสนเทศในยุคดิจิทัล (Information Literacy on MOOC)
  • กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาบริการวิชาการ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการสารสนเทศ
   (Academic Services & Knowledge Entrepreneurship)
 3. Effective COLLABORATIONS
  • กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  • กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาความร่วมมือกับห้องสมุดทุกแห่งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  • กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (ThaiLiNet)
   และห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet)
  • กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาความร่วมมือกับห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNILO)
  • กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนากิจกรรมจิตสาธารณะ (CSR) และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
   (Social Engagement)
 4. Sustainable ORGANIZATION
  • กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการสื่อสารแบบสองทาง
   (Two-way Communication) ภายในองค์กร
  • กลยุทธ์ที่ 2 : บริหารจัดการการเงินเพื่อความยั่งยืน
   (Sustainable Finance)
  • กลยุทธ์ที่ 3 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
   (Sufficient IT)
  • กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมความเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ
   (Eco Library)
  • กลยุทธ์ที่ 5 : จัดการความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร
   (Critical Knowledge Management)
  • กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างความผูกพันต่อองค์กร
   (Human Resource Development and workforce engagement)
  • กลยุทธ์ที่ 7 : สร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในองค์กร
   (Healthy and Safety Workplace)
วัฒนธรรมองค์กร  
M = Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล
A = Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H = Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I = Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D = Determination แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ
O = Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L = Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
M - Minded บริการด้วยใจ
U - Utilization ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
L - Learning เรียนรู้ตลอดเวลา
K - Knowledge พัฒนาคลังความรู้
C - Customer เน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ

 

สถิติการเข้าชม : 1,026