เสียงของลูกค้า VOC

     เสียงของลูกค้าคือข้อมูลความต้องการและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องสมุด เราวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้าช่องทางต่างๆดังนี้

2. กระทู้ถามตอบ “ถามบรรณารักษ์ (Ask a Librarian)” บนเว็บไซต์

 Web Page : ถามบรรณารักษ์ (Ask a Librarian)

4. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัย (กระดาษและออนไลน์)

 ผลสำรวจ ปี 2555 (intranet)
 ผลสำรวจ ปี 2556 (intranet)

 แบบสำรวจปี 2559 (กระดาษ)
 แบบสำรวจปี 2559 (ออนไลน์)
 ผลสำรวจ ปี 2559 (intranet)

 แบบสำรวจปี 2560 (กระดาษ)
 แบบสำรวจปี 2560 (ออนไลน์)
 ผลสำรวจ ปี 2560

5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ การใช้โปรแกรม EndNote, Turnitin

 แบบสำรวจปี 2559 (กระดาษ)
 ผลสำรวจ ปี 2559

 แบบสำรวจปี 2560 (กระดาษ)
 ผลสำรวจ ปี 2560

6. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ใหม่ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

 แบบสำรวจปี 2560 (กระดาษ)
 แบบสำรวจปี 2560 (ออนไลน์)
 ผลสำรวจ ปี 2560

7. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ eLecture ประจำปีการศึกษา 2560

 แบบสำรวจปี 2559 (กระดาษ)
 ผลสำรวจ ปี 2559 [ภาคเรียนที่1] [ภาคเรียนที่2]

 แบบสำรวจปี 2560 (กระดาษ)
 ผลสำรวจ ปี 2560 [ภาคเรียนที่1] [ภาคเรียนที่2]

8. สนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 รายงานผลสำรวจ ปี 2561 (intranet)

9. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากงานบริหารจดหมายเหตุ

10. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอบรมพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU Guide)

 ผลสำรวจ

สถิติการเข้าชม : 2,456