คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล     เป็นคลังที่รวบรวมแหล่งความรู้หลากหลายประเภทที่ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำขึ้น เช่น งานวิจัย ฐานข้อมูล บทความ พิพิธภัณฑ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือและตำรา เป็นต้น โดยนำมาจัดทำเป็น Web Portal เพื่อรวบรวม URL แหล่งความรู้ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของแต่ละส่วนงาน เป็นจำนวน 35 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานมหาวิทยาลัย และส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น คณะ สถาบัน วิทยาลัย และศูนย์ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหน่วยงานที่ค้นคว้าวิจัย ให้บริการวิชาการ และให้ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (3)
ฐานข้อมูลภาพ (1)
พิพิธภัณฑ์ (1)
วารสารวิชาการ (2)

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นหน่วยงานการศึกษาวิจัยทางด้านเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (1)
บทความวิชาการ (1)
สื่อการเรียนการสอน(1)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานการศึกษา วิจัย ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังความรู้ด้านพลังงาน (1)
สื่อการเรียนการสอน (1)

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ทั้งระดับพื้นฐานและระดับประยุกต์ รวมถึงด้านเทคโนโลยี โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1)
คลังสารสนเทศสถาบัน (1)
บทความวิชาการ (1)
พิพิธภัณฑ์ (1)
สื่อการเรียนการสอน (1)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นหน่วยงานที่ศึกษา วิจัย และแก้ปัญหาโรคต่างๆ ในเขตร้อน ตลอดจนสนับสนุนด้านสาธารณสุข โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (5)
คลังความรู้สู่ประชาชน (3)
วารสารวิชาการ (1)
หนังสือและตำราวิชาการ (2)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้บริการด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการทางด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (2)
ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (2)

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ให้บริการการศึกษา บริการวิชาการ และการวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1)
ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม (1)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นหน่วยงานที่ศึกษา วิจัย และให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ทางด้านประชากรและสังคม โดยสถาบันฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1)
คลังข้อมูลศัพท์ด้านประชากรและสังคม (1)
รายงานการประชุมวิชาการ (1)
ศูนย์และโครงการวิจัยด้านประชากรและสังคม (6)
สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (1)
หนังสือและรายงานการวิจัย (1)

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ให้บริการการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และบริการวิชาการด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยสถาบันฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (2)
โครงการด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว (2)

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นหน่วยงานการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการด้านการจัดการสุขภาพ เกี่ยวเนื่องถึงด้านสาธารณสุข โดยสถาบันฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังความรู้สู่ประชาชน (1)
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1)

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้บริการการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (1)
สื่อการเรียนการสอน (1)
หนังสือและตำราวิชาการ (1)

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในสำนักประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองบริหารงานทั่วไป กองคลัง กองทรัพยากรบุคคล กองกิจการนักศึกษา กองบริหารการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย กองวิเทศสัมพันธ์ กองกฎหมาย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศูนย์ตรวจสอบภายใน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันตอศึกษา

คลังข้อมูลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน (2)
คลังข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ (1)
คลังข้อมูลงานวิจัยของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (1)
คลังข้อมูลบทความวิจัยของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (2)
คลังความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (1)
คลังความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน (1)
คลังความรู้ด้าน IT (2)
คลังความรู้สู่ประชาชน (1)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานที่เน้นศึกษา วิจัย และให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (5)
วารสารวิชาการ (2)
ศูนย์พิษวิทยา (1)
สื่อการเรียนการสอน (1)

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยงานการศึกษาวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ และยังเกี่ยวเนื่องถึงด้านสาธารณสุข โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (2)
บทความวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพร (1)
พิพิธภัณฑ์ (1)
วารสารวิชาการ (2)
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร (1)

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถิติการเข้าชม

  • 6
  • 1,369

Follow us