คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นคลังที่รวบรวมแหล่งความรู้หลากหลายประเภทที่ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำขึ้น เช่น งานวิจัย ฐานข้อมูล บทความ พิพิธภัณฑ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือและตำรา เป็นต้น โดยนำมาจัดทำเป็น Web Portal เพื่อรวบรวม URL แหล่งความรู้ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของแต่ละส่วนงาน เป็นจำนวน 35 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานมหาวิทยาลัย และส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น คณะ สถาบัน วิทยาลัย และศูนย์ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

*** ผู้สนใจที่เข้าชมเว็บไซต์ขอความกรุณาช่วยประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจฯ  เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไปค่ะ >>> คลิก

Follow us