คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นคลังที่รวบรวมแหล่งความรู้หลากหลายประเภทที่ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำขึ้น เช่น งานวิจัย ฐานข้อมูล บทความ พิพิธภัณฑ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือและตำรา เป็นต้น โดยนำมาจัดทำเป็น Web Portal เพื่อรวบรวม URL แหล่งความรู้ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของแต่ละส่วนงาน เป็นจำนวน 35 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานมหาวิทยาลัย และส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น คณะ สถาบัน วิทยาลัย และศูนย์ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

*** ผู้สนใจที่เข้าชมเว็บไซต์ขอความกรุณาช่วยประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจฯ  เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไปค่ะ >>> คลิก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหน่วยงานที่ค้นคว้าวิจัย ให้บริการวิชาการ และให้ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (3)
คลังความรู้สู่ประชาชน (3)
ฐานข้อมูลภาพ (2)
พิพิธภัณฑ์ (3)
วารสารวิชาการ (2)

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นหน่วยงานการศึกษาวิจัยทางด้านเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังความรู้สู่ประชาชน (1)
บทความวิชาการ (1)
สื่อการเรียนการสอน(1)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานการศึกษา วิจัย ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
คลังความรู้ด้านพลังงาน (1)
สื่อการเรียนการสอน (1)

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ทั้งระดับพื้นฐานและระดับประยุกต์ รวมถึงด้านเทคโนโลยี โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
คลังสารสนเทศสถาบัน (1)
บทความวิชาการ (1)
พิพิธภัณฑ์ (3)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นหน่วยงานที่ศึกษา วิจัย และแก้ปัญหาโรคต่างๆ ในเขตร้อน ตลอดจนสนับสนุนด้านสาธารณสุข โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (5)
คลังความรู้สู่ประชาชน (3)
พิพิธภัณฑ์ (3)
วารสารวิชาการ (2)
หนังสือและตำราวิชาการ (2)

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้บริการวิชาการทางด้านพยาบาลศาสตร์ รวมถึงวิชาชีพทางการพยาบาล โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลการจัดการความรู้ทางการพยาบาล (3)
คลังข้อมูลผลงานวิจัย (2)
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการพยาบาล (4)
บทความวิชาการ (1)
พิพิธภัณฑ์ (2)
วารสารวิชาการ (1)
สื่อการเรียนการสอน (1)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้บริการด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการทางด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (2)
คลังความรู้สู่ประชาชน (2)
ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (2)

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ให้บริการการศึกษา บริการวิชาการ และการวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม (1)
วารสารวิชาการ (1)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นหน่วยงานที่ศึกษา วิจัย และให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ทางด้านประชากรและสังคม โดยสถาบันฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
คลังข้อมูลศัพท์ด้านประชากรและสังคม (1)
รายงานการประชุมวิชาการ (1)
ศูนย์และโครงการวิจัยด้านประชากรและสังคม (6)
สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (1)
หนังสือและรายงานการวิจัย (1)

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ให้บริการการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และบริการวิชาการด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยสถาบันฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลงานวิจัย (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (3)
โครงการด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว (1)

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นหน่วยงานการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการด้านการจัดการสุขภาพ เกี่ยวเนื่องถึงด้านสาธารณสุข โดยสถาบันฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

→คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
→คลังความรู้สู่ประชาชน (1)

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้บริการการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (1)
สื่อการเรียนการสอน (1)
หนังสือและตำราวิชาการ (1)

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในสำนักประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองบริหารงานทั่วไป กองคลัง กองทรัพยากรบุคคล กองกิจการนักศึกษา กองบริหารการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย กองวิเทศสัมพันธ์ กองกฎหมาย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศูนย์ตรวจสอบภายใน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (3)
คลังความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (1)
คลังความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน (1)
คลังความรู้ด้าน IT (2)
คลังความรู้สู่ประชาชน (1)
→วารสารวิชาการ (2)

วิทยาลัยการจัดการ

วิทยาลัยการจัดการ เป็นหน่วยงานการศึกษา การวิจัยทางด้านการจัดการ โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลงานวิจัย (1)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นวิทยาลัยดนตรี ให้บริการการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทั้งด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

วารสารวิชาการ (2)

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และให้บริการวิชาการหลากหลายด้าน ได้แก่ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์  โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลงานวิจัย (1)
พิพิธภัณฑ์ (1)

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ดูแล ประสานงาน พัฒนาด้านการเรียนการสอน และการวิจัยในเรื่องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่ตามคณะ และศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (1)

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ให้บริการวิชาการ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับยาหรือสารต้องห้ามในการกีฬา และได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลงานวิจัย (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (1)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานที่เน้นศึกษา วิจัย และให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (5)
พิพิธภัณฑ์ (1)
วารสารวิชาการ (2)
ศูนย์พิษวิทยา (1)
สื่อการเรียนการสอน (1)

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยงานการศึกษาวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ และยังเกี่ยวเนื่องถึงด้านสาธารณสุข โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (2)
บทความวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพร (1)
พิพิธภัณฑ์ (1)
วารสารวิชาการ (2)
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร (1)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้บริการการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และให้บริการวิชาการทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ การวินิจฉัยโรคสัตว์ และสุขภาพสัตว์ โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

→คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
→จดหมายข่าว (1)
วารสารวิชาการ (1)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย ด้านการพัฒนาสาธารณสุข สุขภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชากร โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
วารสารวิชาการ (3)

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ และทันตสาธารณสุข โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
คลังความรุ้สู่ประชาชน (1)
พิพิธภัณฑ์ (1)
วารสารวิชาการ (1)
สื่อการเรียนการสอน (1)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ด้านสังคมและสุขภาพ รวมถึงด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

หนังสือและตำราวิชาการ (1)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการการศึกษา บริการวิชาการ และการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)

คณะกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ การศึกษา การค้นคว้าวิจัยด้านกายภาพบำบัดทางระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงด้านชุมชน โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (1)

สถาบันโภชนาการ

สถาบันโภชนาการ ให้บริการด้านการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย และให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงด้านเทคโนโลยีทางอาหารและโภชนาการ โดยคณะฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
คลังข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ (3)
คลังความรู้สู่ประชาชน (1)
ฐานข้อมูลด้านโภชนาการ (2)
พิพิธภัณฑ์ภาพ (1)
สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (3)
เอกสารประกอบการบรรยาย (1)

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นหน่วยงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการให้บริการวิชาการอบรมภาษาต่างๆ โดยได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (2)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ดำเนินการศึกษา วิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการวินิจฉัยโรค การผลิตวัคซีน  โดยสถาบันฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้บริการด้านการศึกษา การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และกีฬาเวชศาสตร์ โดยได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลงานวิจัย (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (1)

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานการศึกษา การค้นคว้าวิจัยในหลากหลายสาขา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ธุรกิจ การจัดการ การบริการ และเทคโนโลยี โดยได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
คลังความรู้สู่ประชาชน (1)
สื่อการเรียนการสอน (1)

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยราชสุดา ให้บริการการศึกษา วิจัย และให้บริการวิชาการทางด้านการส่งเสริมศักยภาพ และคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
วารสารวิชาการ (1)

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการด้านทรัพยากรห้องสมุดในหลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล รวมถึงการให้บริการวิชาการด้านการอบรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย โดยหอสมุดฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (1)
คลังข้อมูลด้านดนตรี (1)
ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล (2)
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล (1)

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานให้บริการการตรวจสอบ วิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง โดยศูนย์ฯ ได้จัดทำแหล่งความรู้ของส่วนงาน ดังนี้

คลังข้อมูลผลงานวิจัย (1)
คลังข้อมูลสัตว์ทดลอง (2)

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

  • 86,755
  • 16,493

Follow us