คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี → พิพิธภัณฑ์

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งประวัติความเป็นมา บุคคลสำคัญ สถานที่ เอกสาร วัตถุพิพิธภัณฑ์ และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ