บัณฑิตวิทยาลัย → คลังข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

คลังข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม