ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ → คลังข้อมูลสัตว์ทดลอง

สัตว์ทดลอง

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง ได้แก่ ข้อมูลทางชีววิทยา อัตราการเจริญเติบโต และการจัดการงานเลี้ยง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมดูแลสัตว์ทดลองได้อย่างถูกวิธี     

ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง เป็นการรวบรวมบทความเกี่ยวกับการวิจัย การทดลองหรือปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง จัดทำโดยศูนย์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล