สถาบันโภชนาการ → คลังข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ

eTraining@INMU

eTraining@INMU เป็นบทเรียนที่สังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดทำให้อยู่ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ ซึ่งนำเสนอโดยอาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันฯ     

โภชนาการออนไลน์

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำรายการ โภชนาการออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยเป็นการสัมภาษณ์อาจารย์ของสถาบันฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ และนำมาเผยแพร่ในรูปแบบคลิปเสียง     

โภชนาการน่ารู้

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำรายการ โภชนาการน่ารู้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ในแต่ละประเด็นนั้น เป็นอาจารย์ของสถาบันฯ และนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ