สถาบันวิจัยประชากรและสังคม → คลังข้อมูลศัพท์ด้านประชากรและสังคม

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม โดยรวบรวมศัพท์วิชาการทางสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์ พร้อมให้ความหมายไว้แล้วมากกว่า 1,200 คำ