สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว → คลังความรู้สู่ประชาชน

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำกฤตภาคข่าว โดยรวบรวมหัวข้อข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นการสัมภาษณ์อาจารย์ของสถาบันฯ หรือการดำเนินงานของสถาบันฯ ในด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว      

หนังสือและเอกสาร

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมหนังสือและเอกสารประกอบการอบรมหรือการประชุมของสถาบันฯ ในประเด็นเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ