วิทยาลัยศาสนศึกษา → คลังความรู้สู่ประชาชน

บทความวิชาการ

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น บทความวิชาการต่างๆ แม่ในทรรศนะของพุทธศาสนา เป็นต้น     

นานาสาระเกี่ยวกับศาสนา

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่บทความให้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ เช่น พุทธศาสนานิกายต่างๆ ศาสนาซิกข์ ศาสนาฮินดู เป็นต้น