สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย → คลังความรู้สู่ประชาชน

AEC Language E-learning

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาบทเรียน e-Learning ภาษาประจำชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนด้วยตนเอง