หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → คลังความรู้สู่ประชาชน

Mahidol in Newspaper

Mahidol in Newspaper เป็นการรวบรวมบทความหรือข่าวจากหนังสือพิมพ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม บทความให้ความรู้ รางวัล เป็นต้น