สำนักงานอธิการบดี → คลังความรู้สู่ประชาชน

Mahidol Channel

Mahidol Channel สื่อที่รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ผสมผสาน "Education" กับ "Entertainment" เข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ที่ครอบคลุมคณะ วิทยาลัย และสถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล และถ่ายทอดเป็นรายการที่หลากหลาย