คณะกายภาพบำบัด → คลังความรู้สู่ประชาชน

ความรู้สู่ประชาชน

ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบทความให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพและกายภาพบำบัด เช่น การกายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ การกายภาพบำบัดทางระบบประสาท การออกกำลังกาย กิจกรรมบำบัด เป็นต้น