สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน → คลังความรู้สู่ประชาชน

Resource Center

Resource Center เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย หนังสือ ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รายงานวิจัย โดยเผยแพร่ข้อมูลฉบับเต็มให้แก่ผู้ที่สนใจ และสื่อการเรียนรู้ ซึ่งเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ