สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ → คลังความรู้สู่ประชาชน

การจัดการความรู้

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน ประกอบด้วย นวัตกรรมจากสถาบันฯ ข่าววิทยาศาสตร์ศึกษา และสาระน่ารู้