สำนักงานอธิการบดี → คลังความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

บทความ MUHR

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบทความและรวบรวมบทความจากแหล่งต่างๆ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล