สำนักงานอธิการบดี → คลังความรู้ด้าน IT

MUIT News

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย MUITe-News และ Multimedia e-News ซึ่งให้ข้อมูลความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการผลิตสื่อต่างๆ       

Multimedia Courseware

Multimedia Courseware เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมและการผลิตสื่อ โดยเผยแพร่ในรูปแบบ Presentation และ Video Training