หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล

คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล

คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการสืบค้นข้อมูล เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ เอกสารลายลักษณ์ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง และเอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบบรรณานุกรม และสาระสำคัญของเนื้อหาเอกสาร ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล