สถาบันโภชนาการ → คลังความรู้สู่ประชาชน

บทความด้านอาหารและโภชนาการ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบทความด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นบทความที่เขียนหรือแปลโดยอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ