ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมผลงานวิจัยของศูนย์ฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 - 2015