สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของสถาบันฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2559