วิทยาลัยการจัดการ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยวิทยาลัยการจัดการ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมและเผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 - 2016