คณะทันตแพทยศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์

สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2558