คณะวิศวกรรมศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

BART LAB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์วารสาร และการประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ของ Center for Biomedicine and Robotics Technology (BART LAB) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านการแพทย์และหุ่นยนต์ที่ใช้ทางการแพทย์