คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ที่ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2559 โดยให้บริการเผยแพร่เฉพาะสาระสังเขป     

ฐานข้อมูลออนไลน์โครงการวิจัย

ฐานข้อมูลออนไลน์ โครงการวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการรวบรวมรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ในคณะฯ โดยได้รวบรวมผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน