คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยรวบรวมผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 จนถึงปัจจุบัน