สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่ผ่านการตีมพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติของทางสถาบันฯ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 - 2557