สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2558