สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

Research Highlights

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ Research Highlights ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการทดลองหรือผลการวิจัยในด้านต่างๆ เช่น Plant, Shrimp, Protein, Virology, Thalassemia, Neuroscience เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไป