คณะพยาบาลศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมดรรชนีวารสารผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1990 – 2016 และยังสามารถเข้าไปโหลดฉบับเต็มได้ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์     

Research Abstract

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวบบทคัดย่องานวิจัยที่เป็นผลงานของอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2555