สถาบันโภชนาการ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยสถาบันโภชนาการ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 - 2017