สำนักงานอธิการบดี → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ตัวอย่างผลงานของผู้เสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่ตัวอย่างผลงานของผู้เสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น (บุคลากรสายสนับสนุน) เช่น งานวิเคราะห์ คู่มือ งานวิจัย งานสังเคราะห์ เอกสารประกอบการบรรยาย เป็นต้น     

บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2558     

ผลงานวิจัยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็มของบุคลากรศูนย์ฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558     

ผลงานวิจัยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมสาระสังเขปงานวิจัยของศูนย์ฯ รวมถึงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2557     

ผลงานวิจัยวิทยาเขตนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รวบรวมผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารในระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน