สถาบันวิจัยประชากรและสังคม → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมงานวิจัยของทางคณะฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารระดับชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2559 และระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 - 2016