คณะกายภาพบำบัด → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมผลงานวิจัยของทางคณะฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยรวบรวมผลงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2558