คณะวิทยาศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 - 2016