วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ผ่านการตีพิมพ์วารสาร และการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 จนถึงปัจจุบัน