คณะสัตวแพทยศาสตร์ → จดหมายข่าว

MoZWE News

MoZWE News เป็นจดหมายข่าวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รวบรวมไว้ในหน้าเว็บไซต์เป็นจำนวน 20 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2556